1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  a) Szkoła językowa DUNCAN prywatną placówką działającą od 2001 roku na podstawie:
  – Zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  b) Regulamin określa zasady organizacji i funkcjonowania placówki zwanej dalej Szkołą.
  c) Przedmiotem działalności Szkoły jest kształcenie w zakresie nauki języków obcych.
  d) Szkoła zobowiązuje się do świadczenia najwyższej jakości usług edukacyjnych poprzez:
  – terminowe i rzetelne przeprowadzanie zajęć
       –  profesjonalną realizację programu nauczania
       –  wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań metodycznych i technologicznych
       –  zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych.

 2. ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  a) Szkoła prowadzi kursy językowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych na wszystkich poziomach zaawansowania.
  b) Zajęcia nie odbywają się w święta, dni ustawowo wolne od pracy i inne wynikające z rozporządzeń Ministerstwa Edukacji Narodowej.
  c) Jeden rok szkolny (9 miesięcy) stanowi jeden kurs.
  d) Zajęcia odbywają się: dla dzieci (5-6 lat) raz w tygodniu po 45 minut, (7 – 12 lat) raz lub dwa razy w tygodniu po 60 minut, dla młodzieży i dorosłych – raz lub dwa razy w tygodniu po 90 minut.
  e) W szczególnych przypadkach, uniemożliwiających przeprowadzenie zajęć według ustalonego planu lekcji, Szkoła zobowiązuje się do zapewnienia zastępstwa lub wyznaczenia zajęć w innym, wspólnie uzgodnionym terminie, gdy nie będzie to możliwe Szkoła zwróci kursantowi odpowiednią kwotę za niewykorzystane zajęcia.
  f) Zajęcia odbywają się w grupach standardowych 5 – 8 osobowych lub 2 – 4 osobowych (mini grupy) lub w formie lekcji indywidualnych. Grupy dziecięce i młodzieżowe liczą od 3 – 6 osób. Grupy tworzone są według wieku słuchaczy oraz ich poziomu zaawansowania w nauce języka obcego.
  g) Szkoła zastrzega sobie prawo do łączenia lub likwidacji grup w czasie roku szkolnego.
  h) Dyrektor Szkoły ma prawo do przenoszenia słuchaczy za ich zgodą z grupy do grupy lub/i skreślenia z listy słuchaczy w następujących przypadkach :
  -słuchacz znacząco odbiega poziomem zaawansowania od grupy
  -słuchacz uniemożliwia prowadzenie zajęć poprzez rażąco nieodpowiednie zachowanie
  -słuchacz zalega z opłatą czesnego.

 3. REKRUTACJA
  a) Zapisy na nowy rok szkolny zaczynają się od pierwszego tygodnia września. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie, elektronicznie bądź osobiście.
  b) Słuchacze przyjmowani są według kolejności zgłoszeń.
  c) Osoby przyjmowane są do grup na podstawie wieku oraz testu poziomującego.
  d) Uczeń zostaje przyjęty i zapisany do grupy dopiero po sprawdzeniu jego poziomu znajomości języka obcego za pomocą testu poziomującego, jego udziale w bezpłatnej lekcji próbnej, podpisaniu umowy (lub przez jego Rodzica/Opiekuna) i uiszczeniu opłaty za kurs.
  e) Plan zajęć dla uczniów na kolejny rok szkolny jest dostępny po uformowaniu się grup.

 4. NAUKA
  a) Szkoła zobowiązana jest do pełnej realizacji planowanego programu nauczania.
  b) Słuchacze zobowiązani są do regularnego uczestniczenia w zajęciach oraz systematycznej nauki.
  c) Lektorzy zobowiązani są do zwracania uwagi na potrzeby kursantów w zakresie tempa i efektywności pracy, a także zaznajamiania ich ze strategiami uczenia się.
  d) Zajęcia prowadzone na poziomie B1 i wyższym, realizowane będą w całości w języku angielskim, a na niższych poziomach Uczniowie będą zachęcani do nieużywania języka ojczystego, by stopniowo w całości zastąpić jego użycie nauczanym przez Lektorów językiem obcym.
  e) Celem zdiagnozowania postępów w nauce Szkoła przeprowadza :
  – egzaminy wstępne (test poziomujacy)
  – regularne testy sprawdzające
  f) Zdanie egzaminów sprawdzających na poziomie co najmniej 60 % upoważnia słuchacza do otrzymania dyplomu, kontynuacji nauki w Szkole na wyższym poziomie zaawansowania.
  g) Metodą komunikacji (w tym zgłaszania reklamacji) pomiędzy Słuchaczami, rodzicami nieletnich Słuchaczy a dyrektorem szkołą jest wymiana mailowa, rozmowa telefoniczna ( pod nr 609 73 96 84) lub osobiste spotkanie po wcześniejszym ustaleniu terminu .
  h) Na zakończenie roku szkolnego słuchacze otrzymują dyplom/certyfikat wraz z informacją o ukończonym kursie, posiadanych umiejętnościach. (Warunkiem otrzymania dyplomu jest zaliczenie testów na poziomie 60% i frekwencja na zajęciach na poziomie co najmniej 60%)

 5. OPŁATA ZA NAUKĘ
  a) płatności za kurs można dokonywać:
  – jednorazowo za cały rok szkolny (9 miesięcy)
  – dwukrotnie za każdy semestr
  – w jednakowych ratach miesięcznych
  – w  4 lub 5 malejących ratach.
  b) Słuchacze mają prawo do skorzystania z następujących zniżek:
  – 5% za zapisanie się i opłacenie pierwszej raty do 9 września (zniżka na I ratę kursu)
  – 5% zniżki za kontynuację nauki w szkole DUNCAN
  – 10% zniżki dla rodzin – zniżka na kurs drugiego i kolejnego członka rodziny na podstawie ceny tańszego kursu
  – 5% zniżki „bring a friend” – zniżka na 1-szą ratę kursu za przyprowadzenie na kurs znajomego.
  c) Rabaty nie łączą się.
  d) Cena kursu zawiera koszt podręczników i płyt CD.
  e) Osobom zapisanym na kurs przysługuje bezpłatna, w przypadku niezapisania się na kurs, lekcja próbna w wymiarze do 2 zajęć po 90 minut.
  f) Opłata czesnego miesięcznego w grupach standardowych jest stała bez względu na ilość lekcji w miesiącu kalendarzowym.
  g) Wpłat dokonuje się do 10–go każdego miesiąca, przelewem na konto Szkoły podane na stronie internetowej www.duncan.pl.
  h) Nauka może być kontynuowana tylko pod warunkiem terminowego dokonania opłaty. Niedotrzymanie terminu płatności powoduje skreślenie z listy słuchaczy.
  i) Warunkiem uzyskania dyplomu/certyfikatu potwierdzającego ukończenie kursu jest opłacenie całości obowiązujących Słuchacza opłat, wysoka frekwencja Ucznia (co najmniej 60%), a także przystąpienie do egzaminów końcowych i uzyskanie pozytywnej oceny (60%), jeśli Słuchacz nie spełnia obu warunków wydawane jest zaświadczenie z uzyskanym wynikiem testu i poziomem frekwencji.
  j) Słuchacz rozpoczynający kurs do dnia 15-tego każdego miesiąca zobowiązany jest do opłaty za cały bieżący miesiąc, słuchacz rozpoczynający kurs po 15-tym dniu miesiąca płaci połowę bieżącej opłaty miesięcznej.
  k) Słuchacze mają prawo do rezygnacji z kursu z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia (na piśmie).
  l) Słuchacze otrzymują pokwitowania wpłat – rachunek wystawiany w ostatnim dniu roboczym miesiąca. Szkoła jest ustawowo zwolniona z podatku VAT.
  ł) Szkoła nie pobiera opłat czesnego w miesiącach wakacyjnych (VII, VIII).
  m) Szkoła gwarantuje niezmienność ceny kursu w ciągu całego roku szkolnego. Aktualną wysokość opłat określa bieżąca oferta.
   
 6. ZASADY ORGANIZACYJNO-SPOŁECZNE 
  a) Szkoła zapewnia słuchaczom bezpieczeństwo w czasie trwania zajęć.
  b) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo słuchaczy w drodze do Szkoły oraz w czasie powrotu z zajęć jak również w przypadku nieobecności słuchacza na planowanych zajęciach.
  c) Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
  d) Słuchacz lub Rodzic/Opiekun wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych słuchacza lub dziecka do celów rekrutacji zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Językowa DUNCAN z siedzibą w Preczowie, ul. Wiejska 18a. Pańskie dane osobowe będą wykorzystywane tylko w związku z realizacją niniejszej umowy. Ponadto informujemy że ma Pan/Pani prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych, żądania usunięcia danych osobowych i zgłoszenia naruszeń do organu nadzorczego. Informacje przechowywane w bazie Szkoły nie będą udostępniane osobom trzecim.
  f) Rodzice/Opiekunowie zobowiązani są do poinformowania Szkoły o ewentualnych nieobecnościach bądź rezygnacji z kursu.
  g) Zabrania się palenia papierosów, spożywania alkoholu oraz zażywania środków odurzających na terenie Szkoły oraz w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Słuchaczom zabrania się spożywania żywności oraz używania telefonów komórkowych podczas zajęć.
  h) Kursy są objęte programem kontroli jakości (uczniowie oceniają kurs w krótkiej ankiecie).
  i) W przypadku nie spełnienia warunku zdania egzaminu na poziomie 60% oraz frekwencji na zajęciach na poziomie 60% szkoła wystawia Słuchaczowi stosowne zaświadczenie o faktycznym wyniku egzaminu oraz poziomie frekwencji.
  j) Wraz ze złożeniem podpisów na umowie niniejszy Regulamin kształtuje treść stosunku prawnego (wzajemnych praw i obowiązków) pomiędzy słuchaczem (lub jego Opiekunem prawnym) a Szkołą. W przypadku słuchaczy kontynuujących naukę w Szkole, zapisanie się na kolejny kurs oraz uczestnictwo w zajęciach jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  k) W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowane przepisy Kodeksu Cywilnego.

 7. SKARGI, ZAŻALENIA, REKLAMACJE
  Słuchacz uczestniczący w kurie języka angielskiego w Szkole Językowej DUNCAN ma prawo wniesienia skargi, zażalenia, reklamacji dotyczącej przeprowadzanego przez szkołę kursu języka angielskiego.  Można ją  złożyć w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres rejestrowy Szkoły (ul. Wiejska 18a, 42-512 Preczów) lub mailem na adres: m.kapkowska@duncan.pl. Skarga/zażalenie/reklamacja będzie rozpatrzona przez Dyrektora Szkoły (Marzenę Kapkowską) w ciągu 14 dni. Odpowiedź zostanie przesłana w formie pisemnej drogą pocztową lub elektroniczną na podany adres. W przypadku uznania skargi/zażalenia/reklamacji Słuchaczowi przysługuje prawo do rezygnacji z kursu bez okresu wypowiedzenia i zwrot pieniędzy za niewykorzystane zajęcia lub możliwość ponownego bezpłatnego zdawania testu sprawdzającego (jeśli zażalenie dotyczyło formy przeprowadzenia testu).