25 Maja 2018 r. rozpoczęło się stosowanie nowego unijnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego w Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 Kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s.1), tzw. RODO, które wprowadza spójne zasady ochrony danych osobowych w całej Unii Europejskiej.

Pod spodem znajdą Państwo wymagane przez RODO informacje dotyczące przetwarzania przez SJ DUNCAN Marzena Kapkowska Państwa danych osobowych, które zostały od Państwa pozyskane.

 

Administrator

Administratorem danych osobowych jest Szkoła Językowa DUNCAN Marzena Kapkowska,    ul. Wiejska 18a, 42-512 Preczów, zwany dalej SJ DUNCAN . Mogą się Państwo skontaktować z SJ DUNCAN mailowo duncan@duncan.pl

Jako administrator danych SJ DUNCAN – dołoży wszelkich starań, aby w jak najpełniejszym stopniu zrealizować wymogi Rozporządzenia i w ten sposób chronić Państwa dane osobowe.

 

W jakim celu i jak długo będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane będą przetwarzane przez SJ DUNCAN w celach:

 • Zawarcia, należytego wykonania, rozwiązania umów – do czasu zakończenia ich trwania, a po tym czasie, w innych zgodnych z prawem celach, związanych z umowami np. w celu zabezpieczenia ewentualnych roszczeń oraz reklamacji.
 • Marketingu usług SJ DUNCAN – do czasu odwołania zgody wobec takiego przetwarzania, bądź do czasu wygaśnięcia umów z SJ DUNCAN

 

Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe?

SJ DUNCAN przetwarza dane osobowe pozyskane dobrowolnie i bezpośrednio od Państwa.

 

Jakie kategorie Państwa danych osobowych przetwarzamy?

W zależności od łączących Państwa z SJ DUNCAN relacji, SJ DUNCAN może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych, w szczególności:

 • dane osobowe (np. imię i nazwisko, nazwa firmy),
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres korespondencyjny),
 • dane identyfikacyjne (np. NIP, REGON, NIP-EU, VAT-IT),
 • dane transakcyjne (np. szczegóły dotyczące płatności),
 • dane kontraktowe (np. szczegóły zawartych umów),
 • dane komunikacyjne (np. dane prowadzonej z Tobą komunikacji).

 

Komu Państwa dane mogą być ujawniane?

Dostęp do przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych wyszczególnionych powyżej ma dyrektor szkoły p. Marzena Kapkowska, lektorzy prowadzący zajęcia w szkole DUNCAN mają  dostęp do Imienia i Nazwiska z tytułu prowadzenia list obecności. Ponadto dostęp do Państwa danych osobowych, wewnątrz struktury organizacyjnej SJ DUNCAN, będą mieli wyłącznie upoważnieni przez SJ DUNCAN pracownicy i tylko w niezbędnym zakresie. W pewnych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być ujawniane przez SJ DUNCAN odbiorcom poza strukturą SJ DUNCAN. Zawsze w takiej sytuacji SJ DUNCAN dokładnie wyjaśni dlaczego i w jakim stopniu ujawnia Państwa dane.

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • podmioty, którym SJ DUNCAN powierzyła przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych umów o zachowaniu poufności,
 • banki, instytucje finansowe lub kredytowe lub inne instytucje, które mogą otrzymać dane osobowe w związku z realizacją stosunków gospodarczych łączących S.J DUNCAN i Państwa (np. banki pośredniczące w realizacji przelewów),
 • podmioty świadczące usługi doradczo–kontrolne np. firmy audytorskie, księgowe,
 • podmioty przetwarzające dane w celu windykacji należności lub prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne,
 • organy administracji publicznej

Dane osobowe są przechowywane w wersji elektronicznej, gdzie są chronione hasłem dostępu do komputera oraz programem antywirusowym oraz w wersji papierowej (umowy, listy obecności, rachunki) i są przechowywane w zamkniętej na klucz szafce w siedzibie szkoły.

Realizacja praw

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Można przesłać te dane innemu administratorowi danych. Uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

W przypadku zawarcia umowy lub transakcji podanie danych osobowych jest konieczne do ich realizacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do świadczenia przez SJ DUNCAN usług. Konsekwencją niepodania ww. danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia przez SJ DUNCAN usług o ile podanie danych jest niezbędne do ich świadczenia.

Z poważaniem,

Szkoła językowa DUNCAN Marzena Kapkowska,

Wiejska 18a, 42-512 Preczów