Angielski Sosnowiec

 

Zaję™cia dla kadry menedżerskiej i pracowników firm mogą odbywać się™ w siedzibie Klienta lub w salach dydaktycznych szkoł‚y DUNCAN w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 14 (SEZAM).

Zgodnie ze swoją… misją… DUNCAN pomaga swoim Klientom stawić czoł‚a postę™pują…cej globalizacji życia gospodarczego i uł‚atwia swobodne komunikowanie się™ z partnerami zagranicznymi.
Aby jak najbardziej udostę™pnić‡ kursy językowe DUNCAN zadbaliś›my o najniższą… możliwą… cenę™ przy zachowaniu odpowiednich standardów nauczania. Oferujemy szereg ułatwień„, aby jak najwię™ksza liczba menedżerów oraz pracowników mogł‚a nauczyć‡ się™ ję™zyka obcego.

  Zapraszamy na darmowe lekcje próbne! 

Naszym Klientom proponujemy kursy angielskiego

METODĄ„ CALLANA- kliknij tutaj/ DIRECT METHOD

Oferujemy Państwu także KURSY AUTORSKIE ś›ciś›le i w peł‚ni dostosowane do Pań„stwa specyficznych potrzeb, celów oraz sytuacji, w których będą… Pań„stwo używać‡ ję™zyka obcego. Kursy autorskie bazują na oryginalnych pomysł‚ach dydaktycznych naszych lektorów mają…cych doświadczenie w nauczaniu pracowników firm. Opracowując autorski program kursu dla danego Klienta opieramy się™ jednak na sprawdzonych źródł‚ach (prestiżowe wydawnictwa ję™zykowe, portale internetowe, materiał‚y autentyczne itp.) oraz metodach.

Autorskie kursy języka ogólnego - GENERAL ENGLISH

Mają… na celu wprowadzenie kursantów w podstawy ję™zyka. Zapoznają… ich z niezbę™dnym zasobem słownictwa i zasadami gramatyki. Na wyższych poziomach zaawansowania celem jest dalsze rozwijanie umieję™tnoś›ci ję™zykowych, osią…gnię™cie pł‚ynności i biegł‚oś›ci ję™zykowej.
Na kursach ję™zyka ogólnego szczególny nacisk jest położony na atrakcyjność‡ materiałów i tematyki zajęć‡. Gramatyka nie jest traktowana priorytetowo, uzupeł‚nia jedynie tematy lekcji. Zagadnienia gramatyczne wprowadzane są w formie praktycznych, ustnych ć‡wiczeń„. Program kursu koncentruje się™ wokół‚ autentycznych, aktualnych spraw. Uczestnicy kursu poznają… codzienny, „żywy” język. Lektorzy stosują… różne techniki dydaktyczne, aby zmotywować‡ do nauki i zainteresować kursantów. Na kursach DUNCAN słuchacze nie tylko siedzą… i „przerabiają…” suche teksty i ć‡wiczenia, ale bawią… sią™ w odgrywanie scenek, gry ję™zykowe, role plays, rozwią…zują… studia przypadków (case studies) itp. Staramy się™ prowadzić‡ nasze zaję™cia zabawnie i z humorem, aby w miłej i bezstresowej atmosferze poznali Państwo język obcy.

Autorskie kursy ję™zyka ogólnego z elementami języka biznesu - BUSINESS ENGLISH

Celem tego kursu jest umieję™tność‡ komunikowania się™, zdobycie pewnoś›ci i pł‚ynnoś›ci w posł‚ugiwaniu się™ ję™zykiem obcym w sytuacjach biznesowych. Kurs ję™zyka biznesu ma stanowić‡ wsparcie językowe w praktycznych, codziennych sytuacjach, jakie zdarzają… się w pracy niezależnie od zajmowanego stanowiska czy posiadanego doświadczenia. Kurs koncentruje się na funkcjonalnym, użytecznym ję™zyku. Ramowy program tego kursu obejmuje:

 • telefonowanie,
 • język spotkań„ biznesowych,
 • profesjonalne prezentacje,
 • sztukę™ negocjacji,
 • prowadzenie korespondencji handlowej,
 • rozmowy towarzyskie z gośćmi zagranicznymi (socializing, eating out),
 • komunikację międzykulturową… i inne.

Mając na uwadze ograniczenia czasowe Uczestników naszych kursów przyjęliś›my nastę™pują…ce zał‚ożenie metodyczne: niewielkie „porcje” materiał‚u, sł‚ownictwa, struktur językowych, duży nacisk na przyswajanie na zaję™ciach. Lekcje obfitują w:

 • odgrywanie scenek poprzedzone analizą… przykł‚adów,
 • studia przypadków (case studies),
 • symulacje, podejmowanie decyzji,
 • role plays, dialogi, gry ję™zykowe,
 • rozwijanie słownictwa z zakresu Business English,
 • słuchowiska z różnymi odmianami akcentów.

 

NIEMIECKI        FRANCUSKI    WŁOSKI    HISZPAŃSKI    ROSYJSKI

Nasz ś›wiat podlega cią…gł‚ej globalizacji, każdego dnia staje się coraz bardziej ze sobą… powią…zany. Przemysł‚ i biznes coraz cz궛ciej przekraczają… narodowe granice, odkrywają…c rynki w odległ‚ych zaką…tkach globu. Jedną… z kluczowych przyczyn tego procesu jest rozwój technologii telekomunikacyjnych. Ten trend nie byłby jednak możliwy bez umieję™tności językowych i zrozumienia różnic kulturowych. Oczywiście najwię™ksze znaczenie ma angielski – międzynarodowy język biznesu. Nie otwiera on jednak wszystkich drzwi. Istnieją społeczeń„stwa hermetyczne stawiają…ce na piedestale swoją… kulturę™ i ję™zyk. Jest tak w przypadku ję™zyka francuskiego. Liczna na naszym rynku obecność‡ firm niemieckich powinna nas skł‚aniać‡ do poznania języka niemieckiego. Bardzo przydatny w wielu kontaktach biznesowych okazuje się również ję™zyk włoski czy rosyjski.

UDOGODNIENIA DLA KLIENTÓW BIZNESOWYCH

 • kursy metodyczne (metoda Callana) oraz pakiet autorskich programów zajęć‡;
 • dostosowanie się™ do Państwa wytycznych odnośnie dni i godzin odbywania się™ zajęć‡, włączają…c w to ruchomy terminarz spotkań„ w przypadku lekcji indywidualnych;
 • bezpł‚atny dojazd lektora do siedziby klienta, aby mogli Państwo oszczę™dzać‡ swój cenny czas oraz pienią…dze i korzystać‡ z wygodnych kursów w miejscu pracy;
 • sprawna organizacja kursu w firmie oraz elastyczność‡ w realizacji zajęć indywidualnych;
 • pomoc i porady opiekuna kursu;
 • nauczyciel DUNCAN na Pań„stwa wyłą…czność‡;
 • latem kursy intensywne i standardowe w powtórkowej lub poszerzają…cej wersji;
 • wygodna formuła pł‚atnoś›ci – rozliczenia miesię™czne, możliwość‡ negocjacji cen przy większej liczbie zajęć‡;
 • 1 godzina lekcyjna miesię™cznie konsultacji gratis .

DODATKOWE KORZYŚšCI

Program kontroli jakoś›ci:


1. ankiety oceniaj…ące lektora i formułę™ zajęć‡,
2. wizytacje opiekuna kursu – rozmowa z kursantami,
3. obserwacje zajęć‡ i nadzór metodyczny nad realizacją… programu kursu,
4. zewnę™trzne i wewnętrzne szkolenia zespołu lektorskiego.

Ponadto:

 • oryginalne podręczniki do metody Callana z rabatem 20% (w przypadku kursu co najmniej dla 2 grup);
 • motywowanie Uczestników kursów (raporty postę™pów, regularne testy oraz bezstresowa atmosfera zajęć‡);
 • na Państwa życzenie realizujemy nasze kursy z tzw. ROTACJĄ„ LEKTORÓW, co stwarza szansę™ poznania różnej wymowy i akcentów.

Lektorzy
Lektorzy szkoł‚y DUNCAN posiadają… wyższe wykształ‚cenie filologiczne. Wymagamy tytuł‚u magistra potwierdzają…cego ukoń„czenie filologii lub tytuł‚u licencjata, ale tylko renomowanych szkół‚ (np. Kolegium Ję™zyka Biznesu). Zatrudniamy równieĹż lektorów z wykształ‚ceniem i wiedzą… ekonomiczną, aby jak najlepiej uczyć‡ Pań„stwa zagadnień Business English. Zwracamy uwagę na doskonałą… praktyczną znajomość‡ języka popartą naukowymi stażami zagranicznymi. Preferujemy absolwentów ze stypendiami naukowymi.
Stawiamy na ludzi posiadają…cych doświadczenie w prowadzeniu kursów ję™zykowych w firmach, znają…cych specyfikę takiej pracy oraz problemy nauczania ludzi dorosł‚ych. W toku kilkuetapowej selekcji wybieramy lektorów posiadają…cych nie tylko stosowne wykształ‚cenie i doś›wiadczenie, ale i predyspozycje do nauczania pracujących zawodowo dorosł‚ych.

Do czego przydadzą się™ kursy ję™zykowe DUNCAN?

 • kontaktowania się™ z zagranicznymi kontrahentami, partnerami, klientami,
 • raportowania obcojęzycznemu szefostwu,
 • przedstawiania oferty handlowej na mię™dzynarodowych targach,
 • uczestnictwa w mię™dzynarodowych konferencjach,
 • przyjmowania gości zagranicznych w swojej firmie,
 • uczestnictwa w spotkaniach, naradach prowadzonych w ję™zyku obcym,
 • prezentowania firmy przed mię™dzynarodowym audytorium,
 • rozmów towarzyskich z obcokrajowcami przy okazji spotkań„ biznesowych,
 • komunikacji wewną…trzfirmowej ( jeżeli oficjalnym ję™zykiem obowią…zują…cym w firmie jest ję™zyk obcy),
 • udoskonalenia posiadanej znajomoś›ci ję™zyka np. w dziedzinie finansów, handlu czy marketingu aby poczuć się™ pewniej w czasie podróży, delegacji zagranicznych,
 • aby podnieść kwalifikacje zawodowe,
 • aby wyjść‡ naprzeciw przyszł‚ym potencjalnym szansom i potrzebom,
 • aby zintegrować pracowników,
 • aby dowiedzieć się™ różnych ciekawych rzeczy nie tylko o ję™zyku obcym,
 • aby zaimponować‡ swoim dzieciom, żonie/mężowi, dziewczynie/chł‚opakowi etc.:-) ,
 • aby udowodnić sobie, że na naukę nigdy nie jest za późno i naprawdę™ uczymy się przez cał‚e życie,
 • aby miło i pożytecznie spę™dzić‡ czas.

 

Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri