Angielski Sosnowiec

  

METODA CALLANA

 

 
 

 

METODA CALLANA

 

Powszechność‡ ję™zyka angielskiego na ś›wiecie stwarza zapotrzebowanie na skuteczną… i szybką… naukę™ tego ję™zyka. Dlatego proponujemy Państwu sprawdzoną metodę™ angielskiego językoznawcy Robina K.T. Callana. Metoda Callana, opracowana w 1960 r., w Polsce obecna od 1994 r., został‚a uznana przez English Speaking Union za najszybszą… i najefektywniejszą… metodę™ nauki języka angielskiego. Począ…tkują…cy mogą… osiągnąć‡ poziom FCE już nawet po 18 miesiącach nauki!

Jest to nauka metodą bezpoś›rednią wyłączająca użycie ję™zyka ojczystego (również na poziomie począ…tkują…cym). Metoda zakłada najpierw naukę mówienia, potem czytania i pisania. Nowy materiał‚ wprowadzany jest zawsze na bazie materiału już poznanego. Rezultat osią…ga się™ poprzez uruchamianie w mózgu podś›wiadomych procesów imitujących sposób przyswajania ję™zyka ojczystego przez dzieci. Uczą…cy się™ metodą… Callana opanowują… ję™zyk 4 razy szybciej* niż uczą…cy się™ tradycyjnymi metodami.

Polecamy tę metodę™:

począ…tkują…cym – ponieważ nauka angielskiego postę™puje szybko i skutecznie, a zarazem oszczędniej oraz
zaawansowanym – ponieważ uczy rozumienia ze sł‚uchu i pł‚ynnoś›ci mówienia.

Wedł‚ug analiz Organizacji Metody Callana osią…gnięcie poziomu FCE metodami tradycyjnymi wymaga około 700 godzin pracy w klasie, okoł‚o 170 godzin prac domowych oraz ś›rednio okoł‚o 70 godzin nauki poprzez TV, radio i prasę™. Oznacza to 8 lat akademickich nauki. Metoda Callana gwarantuje osią…gnię™cie tego samego poziomu po 160 godzinach nauki (tj. 240 lekcjach). Zatem poziom FCE można osią…gnąć‡ w czasie od 10 do 20 miesię™cy odpowiednio dla 3 lub 6 lekcji tygodniowo.

Jak dział‚a metoda?
 

  1. Metoda Callana zakł‚ada nastę™pują…cą… kolejność‡ uczenia się™: ucho, usta, oko, rę™ka. Uczestnicy kursu powinni uczyć‡ się ję™zyka angielskiego w podobny sposób, jak uczyli się ję™zyka ojczystego, bę™dą…c dzieckiem. Jako dzieci, najpierw sł‚yszeli poszczególne wyrazy i zwroty, potem powtarzali to, co usł‚yszeli, nastę™pnie oglądali litery i uczyli się™ czytać‡, aż wreszcie na końcu sami zaczę™li pisać‡.
  2. Metoda osią…ga rezultaty dzię™ki temu, że kursanci w trakcie lekcji mówią… i słuchają… czterokrotnie wię™cej, niż stosując jaką…kolwiek inną… metodę™ nauki.
  3. W każdej innej metodzie nauki ję™zyka uczestnicy kursu przyswajają… wiedzę™ tylko przez ok. 15 sekund z każdej minuty; w metodzie Callana są… oni zmuszeni do sł‚uchania przez 60 sekund na minutę™, grupa jest stale „bombardowana” pytaniami nauczyciela, a kursanci nie wiedzą…, kiedy zostaną… zapytani.
  4. Inne tradycyjne metody nauczania języka angielskiego wymagają intensywnej pracy w domu (tv, radio, prasa), w metodzie Callana faktyczna nauka odbywa się™ w trakcie lekcji, nie ma zadań„ domowych.
  5. Jednym ze sposobów, w jaki metoda Callana maksymalizuje czas poś›wię™cony na mówienie i koncentrację™, polega na tym, iż nauczyciel mówi z dużą… prę™dkoś›cią… (tok konwersacji jest znacznie szybszy niż podczas normalnej rozmowy). To niezwykle szybkie tempo nauczycieli Callana skutecznie zapobiega znużeniu, zmusza do skupienia się™, ogranicza możliwość‡ tł‚umaczenia wszystkiego na język polski oraz pozwala na usł‚yszenie wię™kszej iloś›ci cz궛ciej powtarzanych słów. Uł‚atwia to rozumienie ję™zyka w życiu codziennym i przyś›piesza proces nauki.

Opinie o metodzie Callana

„...kurs szybko i zdecydowanie prowadzą…cy do celu, jakim jest nauka języka...”
„...bardzo przyjemny, niestresują…cy, dynamiczny...”
„...zgodny z metodyką… metody Callana...”
„...uważam, że metoda Callana jest dużo lepsza od innych pospolitych metod nauki ję™zyka, ponieważ kładzie nacisk na mowę, co jest bardzo ważne w porozumiewaniu się™...”
„...metoda Callana odpowiada mi ze względu na ilość‡ i szybkość poznawanych słów...”
„...kurs jest bardzo interesujący, daje możliwość‡ przeł‚amania bariery w mówieniu...”
„...nie spodziewałem się takich wyników w tak krótkim czasie...”

 

 Kursy dla dzieci

Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.)


Kursy dla dorosłych i młodzieży
Sosnowiec ul. 3 Maja 14 (SEZAM Ip.) 
Indywidualne lekcje angielskiego
prowadzimy w Sosnowcu, Bę™dzinie, Dą…browie Górniczej i okolicach 
Szkolenia ję™zykowe dla firm i instytucji
w województwach ślą…skim, mał‚opolskim i innych
Copyright © 2009 Duncan                                                                                     strony internetowe: centauri